Bài tập bổ trợ câu lệnh điều kiện IF...Else trong C#